Informacje bieżące

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień energetycznych w grupie G1 elektrycznej, G2 ciepłowniczej i G3 gazowej na egzaminy w miesiącu wrześniu.  W dniach 05 i 26 na godzinę 14.00  elektryków, w dniach 03 września na godzinę 11.00 oraz w dniu 20 września na godzinę 14.00 specjalistów ciepłownictwa i gazownictwa.Na życzenie klientów organizujemy szkolenia przygotowujące do zaliczenia pozytywnie egzaminu we wszystkich specjalnościach. Koszt szkolenia uzgadniamy z zainteresowanymi.

 

Zarząd Oddziału koszalińskiego SIMP w związku z upływającą kadencją władz Oddziału zaprasza członków  na Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja (sobota) na godzinę 11.00 do budynku Domu Technika  (NOT) przy ul. Jana z Kolna.  Poniżej program  Zgromadzenia.

PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Walnego Zgromadzenia
 2. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad
 3. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i Wniosków
 4. Wręczenie odznaczeń Stowarzyszenia
 5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Oddziału za okres kadencji
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
 9. Zgłoszenie kandydatów w celu wyboru:

              – Prezesa i Członków Zarządu Oddziału
– Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
– Delegata na Walny Zjazd Delegatów SIMP

 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów
 2. Przedstawienie założeń programowych na nową kadencję
 3. Wystąpienia zaproszonych Gości, dyskusja i podjęcie uchwały programowej
 4. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia
 5. Poczęstunek.

WAŻNE: Zapraszamy osoby posiadające uprawnienia energetyczne do ich przedłużenia, w miarę upływającego terminu ważności, grupa 1 w poniedziałek  11 i 25 kwietnia  na godzinę 14.00, grupa 2 i 3 ma planowane egzaminy w dniu 09 kwietnia (sobota) o godzinie 11.00 oraz w dniu 26 (wtorek) o godzinie 14.00. Jeśli kandydaci na uzyskanie uprawnień nie posiadają odpowiedniej wiedzy, prosimy o uzgodnienie terminu szkolenia przygotowującego do egzaminu. Zapraszamy chętnych.

 

Koszt egzaminu  wynosi 301,00 zł za każde świadectwo kwalifikacji (E i D) – (10% minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.).