Rzeczoznawstwo

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928r., kiedy po raz pierwszy zostały opracowane opinie materiałów normalizacyjnych dla potrzeb nowo powstałego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Od 1957r., Stowarzyszenie rozpoczęło zorganizowaną działalność rzeczoznawczą, opartą początkowo o sieć grup rzeczoznawców zlokalizowanych przy większych oddziałach wojewódzkich, a od 1974r. prowadzoną przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT.

Począwszy od 1964r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP, która na podstawie odpowiednich regulaminów nadaje tytuł “rzeczoznawca SIMP” w kilkudziesięciu specjalnościach, praktycznie we wszystkich dziedzinach mechaniki. Na wniosek tej Komisji wybitni specjaliści, legitymujący się bardzo dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, otrzymują tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP”.

Tryb kwalifikacji i formularze wniosków

Głównymi wymogami formalnymi stawianymi członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “rzeczoznawca SIMP” są:

  • minimum 4-letni staż pracy w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera i 7-letni staż pracy w przypadku techników,
  • minimum roczny staż członkowski w SIMP,
  • złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykształcenie, dorobek zawodowy i naukowy, poświadczoną przez zakład pracy i stosownie do miejsca zamieszkania sekcję naukowo-techniczną i oddział SIMP.

W wyniku pozytywnego przewodu kwalifikacyjnego, obok legitymacji i pieczątek imiennych, rzeczoznawcy SIMP otrzymują terminowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe, natomiast dyplomowani rzeczoznawcy SIMP – bezterminowe dyplomy, wg wzorów określonych w regulaminach. Regulaminy określają również tryb i warunki korzystania w praktyce z uzyskanych uprawnień.

Zgodnie z obowiązującymi w SIMP regulaminami, rzeczoznawcy Stowarzyszenia mogą świadczyć usługi wyłącznie w ramach ośrodków rzeczoznawczych lub po podpisaniu umowy franszyzy na świadczenie usług rzeczoznawczych w ramach sieci jednostek, nadzorowanych przez SIMP. Rzeczoznawcy podlegają systematycznemu szkoleniu i okresowej weryfikacji.

Szczegóły dotyczące trybu kwalifikacji i formularze wniosków zawierają „Regulaminy dotyczące rzeczoznawstwa w SIMP”. Dokumenty te znajdują się do pobrania na stronie simp.pl (pozycje 14-19). Informacje dotyczące tego obszaru  działalności SIMP uzyskać można również pod adresem:

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa
tel. 692-262-309 – przewodniczący Komisji
tel. 603-844-350 – sekretarz Komisji

E-mail: komisjarzeczoznawcow@simp.pl

 

Rzeczoznawcy  Oddziału Koszalińskiego SIMP:

Imię i nazwisko Nr specjalności Nazwa specjalności
Grzegorz KUBIEC 501
106
303
Kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe,
Systemy zarządzania jakością,
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Marta KORDOWSKA 303
830
Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Wojciech MUSIAŁ 303
830
Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Ryszard OSIOWY 115
120
830
Systemy bhp i ochrony środowiska
Marketing i zarządzanie w przemyśle
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Mariola BRONCEL-HERMAN 406
503
830
Technika sanitarna
Systemy i urządzenia ciepłownicze
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Robert KULIK 502
607
830
Sprężarki i wentylatory
Hydraulika i pneumatyka
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Mateusz MARKIEWICZ 104
314
830
Automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle
Maszyny dla przemysłu spożywczego
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Adam SZPAKOWICZ 117
611
830
Techniki informatyczne
Mechatronika
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Marcin ZAŁUSKA 608
830
Inżynieria medyczna
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Jakub WOLNY
303
830
Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów